Podstawowym zakresem działalności Spółki jest teren Gminy i Miasta Łobez.

Świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikają z następujących dokumentów:

 

 • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

 • Decyzji Burmistrza Łobza udzielającego zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na:

  • ujmowaniu ,uzdatnianiu i dostarczaniu wody,

  • odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków,

 • Umowy dzierżawy mienia wodociągowo kanalizacyjnego stanowiącego własność Gminy Łobez.


 

Działalności przedsiębiorstwa rozszerzona została o usługi w zakresie:

 

 • wywozu nieczystości płynnych,

 • robót budowlano-montażowych,

 • prowadzenia działalności handlowej,