Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków w budynkach jednorodzinnych

 

     Zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U z 2006 Nr.123 poz.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.


Aby przystąpić do zawarcia umowy należy wypełnić formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i /lub odprowadzanie ścieków,podając następujące dane:

W przypadku osób fizycznych należy podać następujące dane (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy)

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania/ adres korespondencyjny
adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
Nr. dowodu osobistego
PESEL
Planowany pobór wody w miesiącu (m3)
Telefon kontaktowy Klienta

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania Nieruchomością.


W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać następujące dane (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy)

Nazwa podmiotu
adres korespondencyjny
adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
Dokumenty rejestracyjne
NIP
Regon
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
Telefon kontaktowy Klienta


Powyższe dokumentny można przesłać drogą email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą lub osobiście dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa.Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych

 

     Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą.


Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ze Wspólnotą Mieszkaniową podlegająca przepisom Kodeksu Cywilnego( do 7 lokali) (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy) należy dostarczyć następujące dokumenty:

-    wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzaniu ścieków
-    tytuł prawny do nieruchomości

 Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ze Wspólnotą Mieszkaniową podlegającą przepisom Ustawy o Własności Lokali (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy) należy dostarczyć następujące dokumenty:

-    wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
-    tytuł prawny do nieruchomości
-    Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o powołaniu Zarządu Wspólnoty,


Na wniosek (Załącznik Nr 2 - (Wspólnota mieszkaniowa do 7 lokali) lub Załącznik Nr 3- (Wspólnota mieszkaniowa powyżej 7 lokali)) właściciele lub Zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:


1.    instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
2.    jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
3.    właściciel lub zarządca rozlicza zgodnie z art.26 ust 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
4.    właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust.1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
5.    właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
6.    został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
7.    został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku na zawarcie umowy na dostawę wody i/ lub odprowadzania ścieków jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w pkt 3 i4, oraz
o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.