Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać:

-    Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adresu reklamującego,
-    przedmiot reklamacji
-    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
-    zgłoszenie roszczenia odszkodowania, –jeśli doszło do szkody,
-    numer i datę umowy
-    podpis reklamującego.

    Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

    Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowego opłacania należności za zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków.
    Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji sporządzona zostanie korekta faktury.