1.    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r .Nr 123 poz.858).

2.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U Nr.127 poz..886)

3.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

4.    Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

5.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6.    Zezwolenie Burmistrza Łobza z dnia 30 marca 2009r na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Łobez.

7.    Umowy dzierżawy z dnia 29 grudnia 2011r dotyczącej mienia wodociągowo-kanalizacyjnego stanowiącego własność Gminy Łobez.

8.    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy i Miasta Łobez zatwierdzony Uchwałą Nr. XXXX/308/06 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 stycznia 2006r z późniejszymi zmianami.