Na podstawie art.24 ust.9 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U.2006r.NR.123 poz. 858 z późn. zmianami)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie ogłasza


że, zgodnie z Uchwałą nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łobez wprowadza się z dniem 01 maja 2015 r. nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które wynosić będą:

 

1. za 1 m3 pobranej wody 3,29 zł + 8 % VAT = 3,55 zł brutto
2. za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5.86 zł + 8 % VAT = 6,33 zł brutto
3. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach  
w oparciu o wskazanie wodomierza głównego:  
a) dla dostarczenia wody i odprowadzania ścieków:  
cykl jednomiesięczny 4,36 zł + 8% VAT = 4,71 zł brutto
cykl dwumiesięczny 8,71 zł + 8% VAT = 9,41 zł brutto
b) dla dostarczania wody  
cykl jednomiesięczny 4,36 zł + 8% VAT = 4,71 zł brutto
cykl dwumiesięczny 8,71 zł + 8% VAT = 9,41 zł brutto
4. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach  
z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych  
a) dla dostarczenia wody i odprowadzania ścieków:  
cykl jednomiesięczny 4,36 zł + 8% VAT = 4,71 zł brutto
cykl dwumiesięczny 8,71 zł + 8% VAT = 9,41 zł brutto
b) dla dostarczania wody  
cykl jednomiesięczny 4,36 zł + 8% VAT = 4,71 zł brutto
cykl dwumiesięczny 8,71 zł + 8% VAT = 9,41 zł brutto
5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach  
w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego,  
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  
a) dla dostarczania wody  
cykl jednomiesięczny 4,36 zł + 8% VAT = 4,71 zł brutto
cykl dwumiesięczny 8,71 zł + 8% VAT = 9,41 zł brutto

 

 

Taryfy obowiązywać będą do dnia 30 kwietnia 2016 roku.Prezes Spółki
mgr inż. Józef Misiun