Przedsiębiorstwo informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. nr.132 z dnia 13.09.1996 r., z późniejszymi zmianami oraz Regulaminem utrzymania porządku na terenie Gminy Łobez zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr.XXIV/185/12 z dnia 28 listopada 2012 r., z późniejszymi zmianami.


Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych i ich wywozu.


Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy i Miasta Łobez w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne jest gotowe zawrzeć stosowna umowę celem ich odbioru i zagospodarowania. (Załącznik Nr 5).


Podejmując się powyższego zadania przedsiębiorstwo dysponuje sprzętem asenizacyjnym w ilości zapewniającej systematyczny ich odbiór z obsługiwanego terenu.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie Decyzji Burmistrza Łobza  Nr. IK.MM.7066/D-1/07 z dnia 16 marca 2007 roku.